Érvényes 2024. február 1. napjától

https://javorfakertshop.hu/ weboldal látogatói részére

I./ Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével, tárolásával
kapcsolatosan tájékoztassa partnereit (továbbiakban Adatszolgáltató), adatvédelmi jogi
szempontból minden jelentős részletről, a hatályos Európai Parlament és a Tanács
2016/679 Rendeletének (továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési
jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban:
Infotv.) megfelelően, ennek kapcsán a K-D Phone Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az ügyfelek által megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, elősegítve azok betartását.

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

II./ Az Adatkezelő adatai

https://javorfakertshop.hu/ weboldal üzemeltetője, az Adatvédelmi Tájékoztatójának kiadója

Vállalkozó neve: Bálint Bence

Székhely: 1162 Budapest, Jávorfa utca 31.

Levelezési cím: 1162 Budapest, Jávorfa utca 31.

Nyilvántartási szám: 53597540

Adószám: 69726020-2-42

Statisztikai számjel: 69726020813023101

E-mail: info@javorfakertshop.hu

Honlap: https://javorfakertshop.hu

III./  Fogalommeghatározások

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete alapján

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó
: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

IV./ Személyes adatok kezelésének elvei

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2023. március 1. napjától egészen annak visszavonásáig hatályos és irányadó.

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot a jelenleg hatályos Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal összhangban kell értelmezni.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való mindennemű felhasználása akár közvetett, akár közvetlen módon tilos.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a hatályos szabályozásokon alapuló célhoz kötöttség elvének.

Az Adatszolgáltató személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezeléséért az
Adatkezelő vállal felelősséget. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a
törvénynek megfelelően gyűjti.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Adatszolgáltató személyes hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja és kezeli. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó.

Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása igazolja az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését és az adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A K-D Phone Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő vállalja, hogy az adat felvétele előtt minden esetben közli azt az Érintettel, mely tájékoztatás tartalmazza az adatkezelés célját, illetve az adatkezelés jogalapját.

Az esetleges jogérvényesítés kapcsán a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az EU GDPR értelmében az Érintettet megilleti a tájékoztatáshoz való jog (EU GDPR 13. és 14. cikkek), a hozzáférési jog (EU GDPR 15. cikke), a helyesbítéshez való jog (EU GDPR 16. cikke) a törléshez való jog (EU GDPR 17. cikke), az adatkezelés korlátozásához való jog (EU GDPR 18. cikke), valamint az adathordozhatósághoz való jog (EU GDPR 20. cikke).

A személyes adatainak kezelésével érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (jogszabály által meghatározott esetek kivételével) annak törlését a info@javorfakertshop.hu e-mail címen.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat harmadik személynek semmiféle
körülmények között nem adja ki. Az adatok megadásával az Adatszolgáltató szavatolja, hogy a megadott adatok pontosak és teljesek, a személyes adatok pontosságáért és teljességéért az azt megadó személy tartozik felelősséggel.

Adatkezelő felhívja az Adatszolgáltató figyelmét, hogy amennyiben nem saját adatait adja meg, az Adatkezelő kötelessége az Érintett személyes hozzájárulásának megszerzése.

A 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorúak személyes adatainak
kezelése, csak akkor és olyan mértékben kezelendő, ha a hozzájárulást a gyermek
szülője, vagy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg, illetve
engedélyezte.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, önkéntes feliratkozáson, illetve
törvényi felhatalmazáson alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az adatokat a Felhasználó leiratkozásáig tároljuk.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: